ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ผลิตภัณท์
dot
bulletอัตราค่าขนส่ง
ถึงเวลาใช้เหล็ก มอก. แล้วหรือยัง ??? article

ถึงเวลาใช้เหล็ก มอก. แล้วหรือยัง ???


เหล็กเต็มคืออะไร

เหล็กเต็ม หมายถึง เหล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนักของเหล็กตามมาตรฐานสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทย (วสท.)
เหล็กไม่เต็ม หมายถึง เหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและน้ำหนักของเหล็กไม่ได้ตามมาตรฐาน (วสท.) กำหนดไว้

วิธีการตรวจเช็คเหล็กเต็ม 2 แบบคือ
วิธีแรก ตรวจสอบ โดย ดูจาก ใบกำกับเหล็ก ซึ่งแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก เช่น ชนิด ความยาวแต่สำคัญที่สุดบนใบกำกับเหล็กก็คือ เครื่องหมายมอก. ใบกำกับเหล็กที่ว่านี้พบเห็นในกรณีสั่งเหล็กเป็นมัดใหญ่ แต่ในกรณีที่สั่งเหล็กจำนวนไม่เยอะ หรือในกรณีที่ใบกำกับหลุดหายไปจะทำอย่างไร วิธีคือ สังเกตดูที่เนื้อเหล็กแทนเพื่อหาตัวหนังสือ มอก. ที่ประทับมาในเนื้อเหล็กแทน ซึ่งจะปรกฎอยู่เป็นระยะๆ ตลอดทั้งเส้นหากไม่พบก็น่าสงสัยได้ว่า อาจจะเป็นเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือที่ช่างเรียกกันว่า "เหล็กไม่เต็ม" นั่นเอง
วิธีที่สอง ก็คือ ตรวจสอบด้วยการชั่งวิธีก็ง่ายๆ คือ ตัดเหล็กมา 1 เมตรแล้วก็เอาไปชั่ง หากชั่งได้ตามน้ำหนักตามที่มาตรฐานกำหนดไว็ก็ถือว่าได้มาตรฐาน

ข้อปฏิบัติของผู้จำหน่าย
ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์มาตรฐานบังคับ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย (พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม พ.ศ.2511) คือ ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือมีผลิตภัณฑ์ทื่อยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้เพื่อจำหน่าย

ลักษณะผลิตภัณฑ์ต้องห้าม
1. ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำหรือนำเข้า
2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ทำหรือนำเข้าแต่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
3. ผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับใบอนุญาตให้ทำหรือนำเข้า แต่ไม่ได้แสดงเครื่องหามยมาตรฐานก่อนนำออกจากสถานที่ผลิตหรือมอบจากสถานที่ผลิตหรือรับมอบจากเจ้าพนักงานศุลกากร
4. ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำหรือนำเข้าตามมาตรฐานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ
5. ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ทำหรือนำเข้าตามมาตรฐานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศแต่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุนสาหกรราม (กมอ.) กำหนด
6. ผลิตภัณฑ์ที่ทำแตกต่างไปจากมาตรฐานกำหนดเพื่อประโยชน์ในการส่งออกแต่ไม่ส่งออกหรือไม่แสดงข้อความว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
7. ผลิตภันฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ทำหรือนำเข้า ตามมาตรฐานต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ และไม่แสดงเครื่องหมาย หรือข้อความว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้
8. ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้รับใบอนุญาต
9. ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายเลียนแบบเครื่องหมายมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายมาตรฐาน
10. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและมีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน โดยได้รับใบอนุญาตให้ทำหรือนำเข้า

 


ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายภัณฑ์เหล็กที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ความผิดของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่ไม่เป็นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มีความผิดตาม พ.ร.บ.มาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยกันทั้งสิ้น กล่าวคือ ผู้ผลิตโดยไม่อนุญาตจาก สมอ.มีความผิดตามมาตรา 20 และหากได้รับอนุญาตแต่ผลิตเหล็กไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมีความผิดตามมาตรา 29 สำหรับผู้จำหน่ายหากจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่ไมีเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จะมีความผิดตามมาตรา 36 สำนักงาน สมอ.จะดำเนินการยิดอายัด และได้แจ้งข้อหามีไว้เพื่อจำหน่าย มีโทษปรับ 5,00-50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

วิธีการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
พนักงานเจ้าหน้าที่ สมอ.จะแนะนำตัวเอง พร้อมแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าตรวจตามมาตรา 45 และขอให้ผู้ประกอบการจัดผู้นำทางการตรวจพนักงานเจ้าหน้าที่และนำทางการตรวจทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งหากไม่พบผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผิดกฎหมายจะจัดทำบันทึกการตรวจสอบและขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้แทนลงนามไว้เป็นหลักฐาน แต่หากพบผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผิดกฎหมาย จะอธิบายเหตุที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานๆ พร้อมทั้งทำการยึดและอายัดไว้ และจัดทำบันทึกการยึดอายัดแล้วขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้แทนลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ประกอบการ ควรให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. กำหนดสถานที่กองเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เหล็กไปกองเก็บไว้ในที่เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการทำธุรกิจต่อไป
2. ผู้นำทางการตรวจ ควรตรวจนับผลิตภัณฑ์เหล็กที่ยึดอายัดร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ และยืนยันจำนวนให้ตรวจกัน
3. ภายหลังที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผูกมัดกองผลิตภัณฑ์เหล็ก และติดแผ่นป้ายยึดอายัดไว้แล้ว เป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการต้องดูแลรักษา
หากทำลายหรือทำให้แผ่นป้ายยึดอายัดเสียหาย จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 141 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากทำการเคลื่อนย้าย ทำลาย หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ยึดอายัดไว้สูญหาย จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 142 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 ,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หลังการยึดอายัดเหล็กที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ภายหบังการยึดอายัดพนักงานเจ้าหน้าที่จะสรุปรายงานให้กับเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทรับก่อนเป็นลำดับแรก แล้วจัดทำรายงานการยึดอายัดเสนอเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อสั่งการให้สำนักกฎหมายดำเนินคดีต่อไป ซึ่งอาจเรียกผู้ประการมาปรับที่ สมอ.หรือสั่งฟ้องศาลแล้วแต่กรณีของความผิด และเมื่อดำเนินคดีแล้วเสร็จจะสรุปเสนอคณะกรรมการมาตรฐาน เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ยึดอายัดไว้ต่อไป เมืองพนักงานเจ้าหน้าที่รับทราบคำสั่งจากคณะกรรมการมาตรฐานแล้ว จะมีการดำเนินการดังนี้

1. ทำการนัดหมายวันเวลากับผู้ประกอบการ และขออนุมัติถอนอายัดเพื่อทำลายผลิตภัณฑ์ให้สิ้นสภาพ
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการถอนอายัด เพื่อทำลายผลิตภัณฑ์ให้สิ้นสภาพเมื่อถึงวันนัดหมาย
3. ตรวจนับและตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ที่ยึดอายัดไว้เทียบเคียงกับหลักฐานในวันที่ทำการยึดอายัด
4. หากพบว่า ผลตรวจนับและตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์ที่ยึดอายัดไว้ไม่ตรงกับรายงานและหลักฐานที่มีอยู่จะทำสรุปรายงานเสนอต่อเลขาธิการ สมอ. เพื่อสั่งการให้มีการดำเนินต่อไป หากพบว่าตรงกันจะดำเนินการ ทำลายผลิตภัณฑ์ โดยเหล็กเส้นก่อสร้างจะตัดให้เหลือความยาว ไม่เกิน3.40 เมตร และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณฯ จะตัดให้เหลือความยาวไม่เกิน 1.50 เมตร
5. ตามกฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการทำลายผลิตภัณฑ์ภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
6. เมื่อทำลายผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ พนักงานเจ้าหน้าที่จะทำสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อทราบ


ถาม : เหล็กที่มี มอก. จะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก. หรือไม่ ?
ตอบ : มีขนาดใกล้เคียงกันแน่นอนครับ ไม่ต่างกันมากนัก แถมเมื่อนำมาคิดเป็นราคาต่อกิโลกรัมแล้วราคายังถูกว่าอีกนะครับ

ถาม : ใช้เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานมาตั้งนานก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร แล้วทำไมต้องเปลี่ยนมาใช้เหล็กที่มีมาตรฐาน มอก.ด้วย ?
ตอบ : แล้วคุณทราบหรือไม่ครับว่า เหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก.ขนาดที่ระบุข้างเส้นนั้นไม่ตรงกับขนาดจริง ทั้งความหนาและขนาด แล้วจะเสี่ยงใช้หรือจะใช้ด้วยความมั่นใจดีครับ

ถาม : เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเหล็กตัวซีที่เราซื้อนั้นมี มอก. ?
ตอบ : ง่ายมาก สังเกตตามนี้ครับ
        1. ให้ดูที่ด้านข้างของเส้นว่ามีขนาดทุกมิติระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น หากเป็นเหล็กที่มีความหนา 1.6 มม. ก็จะระบุ 1.6 มม. ที่ด้านข้างเส้นเลยครับ
        2. ขนาด กว้างxสูงxปีก ของเหล็ก จะวัดได้เท่ากับด้านข้างเส้นที่ระบุไว้ครับ
        3. จะต้องมีสัญลักษณ์  และระบุยี่ห้อไว้อย่างชัดเจน

ถาม : จะให้มั่นใจได้อย่างไรครับว่าเหล็กตัวซีที่เราซื้อได้มาตรฐาน มอก.จริงๆ ไม่โดนหลอกขาย ?
ตอบ : ขอใบรับรองจากร้านค้าได้เลย ยี่ห้อและขนาดจะต้องตรงกับที่ระบุข้างเส้น

ถาม : ทำไมเหล็กที่มีมาตรฐาน มอก. ที่ขนาดและความหนาเดียวกันถึงมาหลายน้ำหนัก ?
ตอบ : เพราะเหล็กที่ได้มาตรฐาน มอก.นั้นมีอัตราบวกลบที่อนุญาตให้ผลิตได้อยู่ที่ 10% ซึ่งทำให้มีความหลากหลายมากขึ้น แต่ขนาดจะเท่ากับที่มาตรฐานกำหนด
 

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็ก         อย่าให้ความต้องการอยู่เหนือความถูกต้อง


ว่ากันว่า "คบเด็กสร้างบ้าน" จะเกิดแต่ปัญหาไม่รู้จบการใช้เหล็กที่ไม่ได้
มาตรฐานก็จะทำให้เกิดแต่ปัญหาไม่รู้จบเช่นกันตั่งแต่การแตกร้าวของ
โครงสร้าง การทรุดตัวของโครงสร้างรวมไปถึงการพังทลายของอาคารบ้าน
เรือนที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นต้องคำนึงถึงการเลือกเหล็กที่ได้มาตรฐาน มอก.
ซึ่งการใช้เหล็กไม่เต็มขนาดหรือที่เรียกภาษาชาวบ้านกันว่าเหล็กเบา ที่มัก
ระบุคุณสมบัติไว้ตรงตามแบบ แต่ไม่มีคุณภาพเทียบเท่า เมื่อนำมาใช้
ก่อสร้างก็จะทำให้เกิดปัญหามากมาย

สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ
ข้อมูลที่น่าสนใจ

ทำไมต้องสร้างกับ เอสซีโมดูลาร์ article
บ้านโครงไม้ บ้าน ค.ส.ล. จนถึงยุคบ้านโครงเหล็ก กับวัสดุสำเร็จรูป article
เหยื่อแผ่นดินไหวเชียงราย article
สนิมเหล็ก....ไม่เล็กอย่างที่คิด article
ชีวิตปลอดภัย เมื่อติดตั้งระบบสายดิน article
สาระน่ารู้บ้านโครงเหล็ก article
หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการเชื่อมโลหะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ article
อบรมมาตรฐานการติดตั้งบอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์จากทีมงานบริษัทผู้ผลิต article
เจาะข่าวเด่นแผ่นดินไหวอีเมลล์ : schouse.factory@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.schousefactory.com